Vedtægter

§ 1
Klubbens navn er Trehøje MC. Klubben har hjemsted i Sørvad.

§ 2
Formålet er – gennem kammeratligt samvær og fælles køreture – at fremme og styrke interessen for motorcyklismen.

§ 3
Alle som vil efterkomme klubbens formål, kan med bestyrelsens godkendelse, opnå medlemskab af Trehøje MC og har én stemme ved generalforsamling. Eksklusion arf medlemmer besluttes af generalforsamlingen, efter forudgående indstilling af bestyrelsen.

§ 4
Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Betalingstidspunkt og måden, fastsættes af bestyrelsen.

§ 5
Årlig generalforsamling afholdes i september eller oktober måned. Indkaldelse hertil, sker ved annoncering i den lokale dagspresse eller ugeblad, ved information på klubbens hjemmeside, ved udsendelse af brev, SMS, E-mail eller lignende til medlemmerne. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden for generalforsamling:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Kasserens beretning
  4. Valg af bestyrelse og suppleanter
  5. Valg af bilagskontrollant og suppleant
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Indstillinger af udvalg/opgaveløsere
  9. Eventuelt

Forslag der ønskes foelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen udtrykker ønske herom. I så fald skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter, at begæringen, med oplysninger om det emne der ønskes behandlet, er fremsat overfor bestyrelsen. Indkaldelse og dagsorden udsendes som omtalt i § 5.

§ 7
På generalforsamlingen vælges en dirigent, der ikke må være medæem af bestyrelsen. Afstemninger skal ske ved simpel flertalsafgørelse/stemmeflertal ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis et medlem kræver det. Referat af generalforsamlingen underskrives af bestyrelsen og dirigenten. Referatet opbevares af formanden.

§ 8
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsesformanden vælges for en periode på 1 år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år. På den årlige generalforsamling vælges 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. Valg foregår skriftligt ved at skrive de opstilledes navne på stemmesedlen, jævnfør ovenstående. Bestyrelsen vælger selv næstformand, som indtræder i formandens stilling ved dennes fravær, eventuel udtræden.

§ 9
Klubben tegnes af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Klubbens daglige ledelse udføres af bestyrelsen, der repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsens beslutninger og handlinger, i overensstemmelse med love og vedtægter, forpligter klubben.

Til varetagelse af klubbens daglige opgaver vælger klubben tourudvalg, festudvalg, udvalg for køb/salg, klubhusudvalg, sekretær, kasserer, medlemsadministrator, webmaster samt eventuelle andre udvalg og opgaveløsere.

Bestyrelsens valg kan ske efter indstilling(er) fra generalforsamlingen.

Bestyrelsens valg af udvalg sker eventuelt således at bestyrelsen selv er repræsenteret heri.

§ 10
Klubbens interesser varetages af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan optage en bankkredit på optil 50.000kr til varetagelse af den daglige drift.

Gældsstiftelse i øvrigt eller pantsætning besluttes af generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det ønskeligt.

Bestyrelsens afgørelser afgøres ved simpelt stemmeflertal af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer.

§ 11
Klubbens regnskabsperiode er 1/9 – 31/8.
Kassereren fører kassebog over klubbens indtægter og udgifter.
Klubbens midler indsættes på klubbens bank/giro konto.
Samtlige medlemmer kan til enhver tid forlange klubbens regnskab udleveret.

§ 12
Ændringer af disse love og vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådan 2/3-dels flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, (færre end 1/3 stemmeberettigede tilstede), skal bestyrelsen inden 14 dage derefter, med sædvanlig varsel, indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de stemmer, der afgives her er for forslaget, er dette vedtaget, uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.

I forbindelse med vedtægtsændringer, skal disse oplyses til medlemmerne. En evt. opløsning af klubben kan kun sked ved dertil indkaldt generalforsamling, efter samme regler som ændringer af vedtægter.